Philips Viva Collection HR2645 manual

Philips Viva Collection HR2645
(1)
  • Número de páginas: 2
  • Tipo de archivo: PDF
- Nel caso in cui il cavo di alimentazione fosse
danneggiato, dovrà essere sostituito presso i centri
autorizzati Philips, i rivenditori specializzati oppure
da personale debitamente qualicato, per evitare
situazioni pericolose.
Attenzione
- Spegnere l’apparecchio e disconnetterlo
dall’alimentazione prima di sostituire gli accessori o di
toccare le parti che si muovono durante l’uso.
- Spegnete l’apparecchio e scollegatelo
dall’alimentazione principale prima di montarlo,
smontarlo, riporlo o pulirlo. Fate lo stesso se lasciate
l’apparecchio incustodito.
- Non usate mai accessori o parti di altri produttori o
non specicatamente consigliati da Philips. Nel caso
in cui utilizziate detti accessori o parti, la garanzia
decade.
- Questo apparecchio è destinato esclusivamente a uso
domestico.
- Tenete il gruppo motore lontano da calore, fuoco,
umidità e sporcizia.
- Non superate le dosi massime e i tempi di
lavorazione indicati nella tabella.
- Non usate l’apparecchio con uno degli accessori per
più di 3 minuti senza interruzioni. Prima di continuare,
lasciate raffreddare l’apparecchio per 15 minuti.
- Livello di rumorosità: Lc = 85 dB(A).
Campi elettromagnetici (EMF)
Questo apparecchio Philips è conforme a tutti gli standard e alle norme relativi
all’esposizione ai campi elettromagnetici.
Interruttore di innesco
Questo apparecchio è dotato di un interruttore di innesco.
- Più premete l’interruttore, maggiore sarà la velocità di lavorazione: velocità bassa
(1), velocità media (2), velocità elevata (3) (g. 1).
Ordinazione degli accessori
Per acquistare accessori o parti di ricambio, visitate il sito www.shop.philips.com/
service oppure recatevi presso il vostro rivenditore Philips. Potete contattare anche
il centro assistenza Philips del vostro paese (per i dettagli di contatto, consultate
l’opuscolo della garanzia internazionale).
Tutela dell’ambiente
- Questo simbolo indica che il prodotto non può essere smaltito con i normali
riuti domestici (2012/19/UE). (g. 2).
- Ci sono due situazioni in cui potete restituire gratuitamente il prodotto vecchio
a un rivenditore:
- Quando acquistate un prodotto nuovo, potete restituire un prodotto simile al
rivenditore.
- Se non acquistate un prodotto nuovo, potete restituire prodotti con dimensioni
inferiori a 25 cm (lunghezza, altezza e larghezza) ai rivenditori con supercie
dedicata alla vendita di prodotti elettrici ed elettronici superiore ai 400 m2.
- In tutti gli altri casi, attenetevi alle normative di raccolta differenziata dei prodotti
elettrici ed elettronici in vigore nel vostro paese: un corretto smaltimento
consente di evitare conseguenze negative per l’ambiente e per la salute.
Garanzia e assistenza
Per assistenza o informazioni, visitate il sito Web all’indirizzo www.philips.com/
support oppure leggete l’opuscolo della garanzia internazionale.
Ricetta
Farcitura per pancake
Questa ricetta può essere preparata con il tritatutto XL. Questo accessorio non
è fornito come accessorio standard, ma può essere ordinato come accessorio
aggiuntivo. Consultate il capitolo “Ordinazione degli accessori”.
Ingredienti
- 120 g di miele
- 110 g di prugne secche
1 Mettete il miele e le prugne nel frigorifero per alcune ore alla temperatura di
3 °C.
2 Mettete la lama del tritatutto XL nel recipiente del tritatutto XL.
3 Mettete le prugne nel recipiente del tritatutto XL e versatevi sopra il miele.
4 Mettete il recipiente con le prugne in frigo per 1 ora alla temperatura di 3 °C.
5 Posizionate il coperchio del tritatutto XL sul recipiente e serrate il gruppo
motore sul recipiente.
6 Premetetuttol’interruttorediinnesconoalraggiungimentodella
velocità
massima e utilizzate il tritatutto a questa velocità per 5 secondi.
NEDERLANDS
Introductie
Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips! Als u volledig wilt proteren van
de ondersteuning die Philips biedt, registreer uw product dan op www.philips.com/
welcome.
Belangrijk
Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door
voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de
gebruiksaanwijzing om deze indien nodig te kunnen
raadplegen.
Gevaar
- Dompel de motorunit nooit in water of een andere
vloeistof en spoel deze ook niet onder de kraan af.
Gebruik alleen een vochtige doek om de motorunit
schoon te maken.
Waarschuwing
- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven
op het apparaat, overeenkomt met de plaatselijke
netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Gebruik het apparaat niet indien de stekker, het snoer
of andere onderdelen beschadigd zijn.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door personen
met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke
capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij
toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande
veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van
het gebruik begrijpen.
- Dit apparaat mag niet worden gebruikt door
kinderen. Houd het apparaat en het netsnoer buiten
bereik van kinderen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Raak de snijkanten van de mesunits niet aan, vooral
niet wanneer de stekker in het stopcontact zit. De
snijkanten zijn erg scherp.
- Gebruik de mesunit van de hakmolen nooit zonder
de hakmolenkom.
- Gebruik het apparaat nooit om harde ingrediënten
zoals ijsblokjes te verwerken.
- Zorg dat u spatten voorkomt wanneer u hete
ingrediënten verwerkt (max. 80 °C).
- Geen van de accessoires is geschikt voor gebruik in
de magnetron.
- Als een van de mesunits vastloopt, haal dan de
stekker uit het stopcontact voordat u de ingrediënten
verwijdert die de mesunit blokkeren.
- Indien het netsnoer beschadigd is, moet u het
laten vervangen door Philips, een door Philips
geautoriseerd servicecentrum of personen met
vergelijkbare kwalicaties om gevaar te voorkomen.
Let op
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact voor u accessoires verwisselt of in de
buurt komt van onderdelen die tijdens gebruik
bewegen.
- Schakel het apparaat uit en haal de stekker uit het
stopcontact voordat u het apparaat in elkaar zet, uit
elkaar haalt, opbergt of schoonmaakt en als u het
apparaat onbeheerd achterlaat.
- Gebruik geen accessoires of onderdelen van andere
fabrikanten of die niet speciek door Philips worden
aanbevolen. Als u dergelijke accessoires of onderdelen
gebruikt, vervalt de garantie.
- Dit apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk
gebruik.
- Houd de motorunit uit de buurt van hitte, vuur, vocht
en vuil.
- Overschrijd de hoeveelheden en bewerkingstijden
aangegeven in de tabel niet.
- Gebruik het apparaat met de accessoires niet langer
dan 3 minuten zonder onderbrekingen. Laat het
apparaat 15 minuten afkoelen voordat u verdergaat.
- Geluidsniveau: Lc = 85 dB(A)
Elektromagnetische velden (EMV)
Dit Philips-apparaat voldoet aan alle toepasbare richtlijnen en voorschriften met
betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.
Veerknop
Dit apparaat is voorzien van een veerknop.
- Hoe dieper u de knop indrukt, hoe hoger de verwerkingssnelheid wordt: lage
snelheid (1), normale snelheid (2), hoge snelheid (3) (g. 1).
Accessoires bestellen
Ga naar www.shop.philips.com/service om accessoires en reserveonderdelen
te kopen of ga naar uw Philips-dealer. U kunt ook contact opnemen met het Philips
Consumer Care Centre in uw land (zie het ‘worldwide guarantee’-vouwblad voor
contactgegevens).
Recyclen
- Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval
mag worden weggegooid (2012/19/EU). (g. 2)
- Volg de geldende regels in uw land voor de gescheiden inzameling van
elektrische en elektronische producten. Als u correct verwijdert, voorkomt u
negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.
Garantie en ondersteuning
Als u informatie of ondersteuning nodig hebt, ga dan naar www.philips.com/
support of lees het ‘worldwide guarantee’-vouwblad.
Recept
Pannenkoekvulling
Dit recept kan worden bereid met de XL-hakmolen. De XL-hakmolen wordt niet
als standaardaccessoire bij alle modellen van deze collectie geleverd, maar is los te
bestellen als extra accessoire. Zie hoofdstuk ‘Accessoires bestellen’.
Ingrediënten
- 120 g honing
- 110 g gedroogde pruimen
1 Zet de honing en de pruimen enkele uren in de koelkast bij een temperatuur
van 3 °C.
2 Plaats de mesunit van de XL-hakmolen in de XL-hakmolenkom.
3 Doe de gedroogde pruimen in de kom van de XL-hakmolen en giet er honing
overheen.
4 Plaats de kom met de pruimen één uur in de koelkast bij een temperatuur van
3 °C.
5 Zet het deksel van de XL-hakmolen op de kom en bevestig vervolgens de
motorunit aan de kom.
6 Druk de veerknop zo ver mogelijk in voor de hoogste snelheid en laat de
hakmolen 5 seconden werken bij deze snelheid.
NORSK
Innledning
Gratulerer med kjøpet og velkommen til Philips! Du får best mulig nytte av støtten
som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/welcome.
Viktig
Les denne brukerveiledningen nøye før du bruker
apparatet, og ta vare på den for senere referanse.
Fare
- Motorenheten må aldri senkes ned i vann eller annen
væske eller skylles under springen. Bruk bare en fuktig
klut til å rengjøre motorenheten.
Advarsel
- Før du kobler til apparatet, må du kontrollere at
spenningen som er angitt på apparatet, stemmer
overens med nettspenningen.
- Apparatet må ikke brukes hvis det er skade på
støpselet, ledningen eller andre deler.
- Dette apparatet kan brukes av personer med nedsatt
sanseevne eller fysisk eller psykisk funksjonsevne, eller
personer med manglende erfaring eller kunnskap,
dersom de får instruksjoner om sikker bruk av
apparatet eller tilsyn som sikrer sikker bruk, og hvis de
er klar over risikoen.
- Barn får ikke bruke apparatet. Oppbevar apparatet og
ledningen utilgjengelig for barn.
- Barn skal ikke leke med apparatet.
- Unngå å berøre de skarpe sidene på knivene, spesielt
hvis apparatet er koblet til strømnettet. Knivbladene
er svært skarpe.
- Ikke bruk hakkerknivenheten uten bollen.
- Ikke bruk apparatet til tilberedning av harde
ingredienser, for eksempel isbiter.
- Vær forsiktig for å unngå sprut når du behandler
varme ingredienser (maks. 80 °C / 175 °F).
- Tilbehøret er ikke egnet for bruk i mikrobølgeovn.
- Hvis en av knivenhetene setter seg fast, må du koble
fra apparatet før du fjerner ingrediensene som hindrer
knivenheten i å gå rundt.
- Hvis ledningen er ødelagt, må den alltid skiftes ut av
Philips, et servicesenter som er godkjent av Philips,
eller lignende kvalisert personell, slik at man unngår
farlige situasjoner.
Forsiktig
- Slå av apparatet og koble fra strømforsyningen før du
endrer tilbehør eller nærmer deg deler som rører på
seg under bruk.
- Slå av apparatet, og koble det fra strømnettet før du
setter det sammen, tar det fra hverandre, oppbevarer
eller rengjør det og hvis du lar det stå uten tilsyn.
- Ikke bruk tilbehør eller deler fra andre produsenter,
eller deler som Philips ikke spesikt anbefaler. Hvis du
bruker denne typen tilbehør eller deler, fører det til at
garantien blir ugyldig.
- Dette apparatet skal kun brukes i husholdningen.
- Hold motorenheten unna varme, ild, fuktighet og smuss.
- Ikke overskrid maksimumsmengdene og
tilberedningstidene som er angitt i tabellen.
- Ikke bruk apparatet med tilbehøret mer enn
tre minutter uten avbrudd. La apparatet kjøle seg ned
i 15 minutter før du fortsetter.
- Støynivå: Lc = 85 dB(A)
Elektromagnetiske felt (EMF)
Dette Philips apparatet overholder alle aktuelle standarder og forskrifter for
eksponering for elektromagnetiske felt.
Utløserknapp
Dette apparatet er utstyrt med en utløserbryter.
- Jo dypere du trykker, desto høyere blir behandlingshastigheten: lav hastighet (1),
middels hastighet (2), høy hastighet (3) (g. 1).
Bestille tilbehør
Hvis du vil kjøpe tilbehør eller reservedeler, kan du gå til www.shop.philips.com/
service eller gå til en Philips-forhandler. Du kan også ta kontakt med Philips’
forbrukerstøtte i landet der du bor (se i garantiheftet for kontaktinformasjon).
Resirkulering
- Dette symbolet betyr at dette produktet ikke må avhendes i vanlig
husholdningsavfall (2012/19/EU). (g. 2)
- Følg nasjonale regler for egen innsamling av elektriske og elektroniske produkter.
Hvis du kaster produktet på riktig måte, bidrar du til å forhindre negative
konsekvenser for helse og miljø.
Garanti og støtte
Hvis du trenger kundestøtte eller informasjon, kan du gå til www.philips.com/
support eller lese i garantiheftet.
Oppskrift
Pannekakefyll
Denne oppskriften kan tilberedes med den ekstra store hakkeren. Den ekstra store
hakkeren følger ikke med denne serien som et standard tilbehør, men den kan
bestilles som ekstra tilbehør. Se kapittelet Bestille tilbehør.
Ingredienser
- 120 g honning
- 110 g svisker
1 Sett honningen og sviskene til oppbevaring i kjøleskapet på 3 °C.
2 Sett knivenheten for den ekstra store hakkeren i bollen.
3 Legg sviskene i bollen til den ekstra store hakkeren, og hell honning over dem.
4 Sett bollen med sviskene i kjøleskapet i én time på 3 °C.
5 Sett på lokket på bollen til den ekstra store hakkeren, og fest motorenheten
på bollen.
6 Trykk utløserknappen så langt det går for å nå maksimal hastighet, og la
hakkeren kjøre i 5 sekunder i denne hastigheten.
PORTUGUÊS
Introdução
Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para tirar todo o partido
da assistência fornecida pela Philips, registe o seu produto em www.philips.com/
welcome.
Importante
Leia cuidadosamente este manual do utilizador antes
de utilizar o aparelho e guarde-o para uma eventual
consulta futura.
Perigo
- Nunca mergulhe o motor em água ou qualquer outro
líquido, nem enxagúe à torneira. Utilize apenas um
pano húmido para limpar o motor.
Aviso
- Verique se a voltagem indicada no aparelho
corresponde à voltagem eléctrica local antes de o ligar.
- Não utilize o aparelho se a cha, o o de alimentação
ou outras peças estiverem danicados.
- Este aparelho pode ser utilizado por pessoas com
capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas,
ou com falta de experiência e conhecimento, caso
sejam supervisionadas ou lhes tenham sido dadas
instruções relativas à utilização segura do aparelho e
se compreenderem os perigos envolvidos.
- Este aparelho não pode ser utilizado por crianças.
Mantenha o aparelho e o seu cabo fora do alcance
de crianças.
- As crianças não podem brincar com o aparelho.
- Não toque nos rebordos das lâminas, especialmente
quando a cha do aparelho está ligada. Os rebordos
são muito aados.
- Nunca utilize as lâminas da picadora sem a taça da
picadora.
- Nunca processe ingredientes duros, como cubos de
gelo, com o aparelho.
- Tenha cuidado para evitar salpicos durante o
processamento de ingredientes quentes (máx. 80 °C).
- Nenhum dos acessórios é adequado para utilização
no microondas.
- Se uma das lâminas car encravada, desligue a cha
do aparelho antes de retirar os ingredientes que
bloquearam a lâmina.
- Se o o estiver danicado, deve ser sempre
substituído pela Philips, por um centro de assistência
autorizado da Philips ou por pessoal devidamente
qualicado para se evitarem situações de perigo.
Cuidado
- Desligue o aparelho e desconecte-o da fonte de
alimentação antes de mudar os acessórios ou alcançar
peças que se movem durante a utilização.
- Desligue o aparelho e retire a cha da tomada antes
de o montar, desmontar, arrumar ou limpar, e se
deixar o aparelho sem supervisão.
- Nunca utilize quaisquer acessórios ou peças
de outros fabricantes ou que a Philips não
tenha especicamente recomendado. Se utilizar tais
acessórios ou peças, a garantia será considerada
inválida.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
- Mantenha o motor afastado de calor, fogo, humidade
e sujidade.
- Não exceda as quantidades e os tempos de
preparação indicados na tabela.
- Não utilize o aparelho com qualquer um dos
acessórios durante mais do que 3 minutos
ininterruptamente. Deixe o aparelho arrefecer
durante 15 minutos antes de prosseguir com o
processamento.
- Nível de ruído: Lc = 85 dB (A)
Campos electromagnéticos (CEM)
Este aparelho Philips cumpre todas as normas e regulamentos aplicáveis relativos à
exposição a campos electromagnéticos.
Botão de activação
Este aparelho está equipado com um botão de activação.
- Quanto mais pressionar o botão, mais rápida se torna a velocidade de
processamento: velocidade baixa (1), velocidade média (2), velocidade alta
(3) (g. 1).
Encomendar acessórios
Para comprar acessórios ou peças sobressalentes, visite www.shop.philips.com/
service ou vá ao seu revendedor Philips. Também pode contactar o Centro de
Apoio ao Cliente da Philips no seu país (consulte os detalhes de contacto no folheto
da garantia mundial).
Reciclagem
- Este símbolo signica que este produto não deve ser eliminado juntamente com
os resíduos domésticos comuns (2012/19/UE). (g. 2)
- Siga as normas do seu país para a recolha selectiva de produtos eléctricos e
electrónicos. A eliminação correcta ajuda a evitar consequências prejudiciais para
o meio ambiente e para a saúde pública.
Garantia e assistência
Se precisar de informações ou assistência, visite www.philips.com/support ou leia
o folheto da garantia mundial em separado.
Receita
Molho para panquecas
Esta receita pode ser preparada com a picadora XL. A picadora XL não é fornecida
como acessório de série nesta gama, mas pode ser encomendada como acessório
extra. Consulte o capítulo “Encomendar acessórios”.
Ingredientes
- 120 g de mel
- 110 g de ameixas secas
1 Coloqueomeleasameixassecasnofrigorícoduranteváriashorasa3°C.
2 Coloque as lâminas da picadora XL na taça da picadora XL.
3 Coloque as ameixas secas na taça da picadora XL e verta o mel sobre estas.
4 Coloqueataçacomasameixassecasnofrigorícodurante1horaa3°C.
5 ColoqueatampadapicadoraXLnataçaexeomotorsobreataça.
6 Pressione o botão de activação totalmente para alcançar a velocidade mais
elevada e deixe a picadora funcionar durante 5 segundos a esta velocidade.
SVENSKA
Introduktion
Gratulerar till inköpet och välkommen till Philips! För att dra maximal nytta av den
support som Philips erbjuder kan du registrera din produkt på www.philips.com/
welcome.
Viktigt
Läs användarhandboken noggrant innan du använder
apparaten och spara den för framtida bruk.
Fara
- Sänk inte ned motorenheten i vatten eller någon
annan vätska, och skölj den inte heller under kranen.
Använd endast en fuktig trasa till att rengöra
motorenheten.
Varning
- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du ansluter apparaten.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden
eller någon annan del är skadad.
- Den här apparaten kan användas av personer med
olika funktionshinder, eller som inte har kunskap om
hur apparaten används, så länge de övervakas och får
instruktioner angående säker användning och förstår
riskerna som medföljer.
- Apparaten får inte användas av barn. Håll apparaten
och sladden utom räckhåll för barn.
- Barn ska inte leka med apparaten.
- Vidrör inte knivenheternas eggar, särskilt inte när
apparaten är ansluten till elnätet. Eggarna är mycket
vassa.
- Använd aldrig knivenheten för hackaren utan skålen
för hackaren.
- Lägg aldrig hårda ingredienser som isbitar i apparaten.
- Var försiktig för att undvika att det stänker när du
tillreder varma ingredienser. Högst 80°C.
- Inget av tillbehören passar för användning i
mikrovågsugn.
- Om en av knivenheterna fastnar kopplar du
bort apparaten innan du tar bort ingredienserna
som blockerar knivenheten.
- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av
Philips, något av Philips auktoriserade serviceombud
eller liknande behöriga personer för att undvika
olyckor.
Försiktighet
- Stäng av apparaten och koppla bort den från
nätuttaget innan du byter något tillbehör eller rör vid
delar som rör sig under användning.
- Stäng av apparaten och koppla bort den från elnätet
innan du monterar, tar isär, förvarar eller rengör den,
samt om du lämnar den obevakad.
- Använd aldrig tillbehör eller delar från andra
tillverkare om inte Philips särskilt har rekommenderat
dem. Om du använder sådana tillbehör eller delar
gäller inte garantin.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Håll motorenheten borta från värme, eld, fukt och
smuts.
- Överskrid inte mängderna och tillredningstiderna som
anges i tabellen.
- Använd inte apparaten med något av tillbehören
längre än 3 minuter utan avbrott. Låt apparaten svalna
i 15 minuter innan du fortsätter tillredningen.
- Ljudnivå: Lc = 85 dB(A).
Elektromagnetiska fält (EMF)
Den här Philips-produkten uppfyller alla tillämpliga standarder och regler gällande
exponering av elektromagnetiska fält.
Startknapp
Apparaten har en startknapp.
- Ju djupare ned du trycker knappen, desto högre blir hastigheten: låg hastighet (1),
medelhög hastighet (2), hög hastighet (3) (Bild 1).
Beställa tillbehör
Om du vill köpa tillbehör eller reservdelar kan du gå till www.shop.philips.com/
service eller en Philips-återförsäljare. Du kan även kontakta Philips kundtjänst i ditt
land (kontaktinformation nns i garantibroschyren).
Miljön
- Den här symbolen betyder att produkten inte ska slängas bland hushållssoporna
(2012/19/EU). (Bild 2)
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska och elektroniska
produkter. Genom att kassera gamla produkter på rätt sätt kan du bidra till att
förhindra negativ påverkan på miljö och hälsa.
Garanti och support
Om du behöver information eller support kan du gå till www.philips.com/
support eller läsa garantibroschyren.
Recept
Pannkaksfyllning
Det här receptet kan tillagas med den extra stora hackaren. Den extra stora hackaren
medföljer inte som standard för den här serien, men den kan beställas som ett extra
tillbehör. Se kapitlet “Beställa tillbehör”.
Ingredienser
- 120 g honung
- 110 g katrinplommon
1 Lägg honungen och katrinplommonen i kylskåpet, i 3 °C, i några timmar.
2 Lägg den extra stora knivenheten för hackaren i skålen för extra stor hackare.
3
Lägg katrinplommonen i den extra stora hackarens skål och häll honung över dem.
4 Sätt skålen med katrinplommonen i kylskåpet, i 3 °C, i 1 timme.
5 Sätt på locket för den extra stora hackaren på skålen och fäst sedan
motorenheten i skålen.
6 Tryck ned startknappen så långt det går för att nå den högsta hastigheten och
kör hackaren i 5 sekunder med den hastigheten.
TÜRKÇE
Giriş
Ürünümüzü satın aldığınız için teşekkür ederiz. Philips’e hoş geldiniz! Philips’in sunduğu
destekten faydalanabilmek için lütfen ürününüzü şu adresten kaydedin: www.philips.com/
welcome.
Önemli
Cihazı kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu okuyun
ve gelecekte de başvurmak üzere saklayın.
Tehlike
- Motor ünitesini kesinlikle suya ve başka sıvı maddelere
batırmayın, musluk altında yıkamayın. Temizlemek için
nemli bir bezle silin.
Uyarı
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan
gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup
olmadığını kontrol edin.
- Elektrik şi, şebeke kablosu veya diğer parçaları
hasarlıysa, cihazı kesinlikle kullanmayın.
- Bu cihazın ziksel, motor ya da zihinsel becerileri
gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler
tarafından kullanımı sadece bu kişilerin nezaretinden
sorumlu kişilerin bulunması veya bu kişilere güvenli
kullanım talimatlarının sağlanması ve olası tehlikelerin
anlatılması durumunda mümkündür.
- Bu cihaz, çocuklar tarafından kullanılmamalıdır. Cihazı
ve kablosunu çocukların ulaşabilecekleri yerlerden
uzak tutun.
- Çocuklar cihazla oynamamalıdır.
- Özellikle cihazın şi prize takılıyken bıçak ünitesinin
kesici kenarlarına dokunmayın. Kesici kenarlar son
derece keskindir.
- Doğrayıcı bıçak ünitesini doğrayıcı haznesi olmadan
kesinlikle kullanmayın.
- Cihazla kesinlikle buz gibi çok sert cisimleri
parçalamaya çalışmayın.
- Sıcak malzemelerle (maks. 80°C/175°F) çalışırken
sıçramaya karşı dikkatli olun.
- Aksesuarların hiçbiri mikrodalga fırında kullanılmaya
uygun değildir.
- Bıçak ünitelerinden biri sıkışırsa bıçak ünitesini tıkayan
malzemeleri çıkarmadan önce cihazın şini çekin.
- Cihazın elektrik kablosu hasarlıysa, bir tehlike
oluşturmasını önlemek için mutlaka Philips’in yetki
verdiği bir servis merkezi veya benzer şekilde
yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Dikkat
- Cihazı kapatın ve aksesuarları değiştirmeden ya da
kullanım sırasında hareket eden parçalara yaklaşmadan
önce güç kaynağı bağlantısını kesin.
- Cihazı kurmadan, sökmeden, saklamadan,
temizlemeden veya gözetimsiz bırakmadan önce
kapatın ve ana şebeke ile bağlantısını kesin.
- Başka rmalarca üretilmiş olan veya Philips’in özellikle
önermediği aksesuar ve parçaları kesinlikle kullanmayın.
Bu gibi parçaları kullandığınız takdirde garantiniz
geçersiz sayılacaktır.
- Bu cihaz sadece evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Motor ünitesini sıcaklık, ateş, nem ve kirden uzak tutun.
- Tabloda belirtilen miktarları ve işlem sürelerini aşmayın.
- Cihazı aksesuarlarıyla birlikte kesintisiz olarak 3 dakikadan
fazla kullanmayın. İşlemeye devam etmeden önce
15 dakika boyunca cihazın soğumasını bekleyin.
- Gürültü düzeyi: Lc = 85 dB(A)
Elektromanyetik alanlar (EMF)
Bu Philips cihazı, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli tüm
standartlara ve düzenlemelere uygundur.
Tetik düğmesi
Bu cihaz bir tetik düğmesi ile donatılmıştır.
- Düğmeyi basarak ne kadar aşağı iterseniz işleme hızı da o kadar artar:
düşük hız (1), orta hız (2), yüksek hız (3) (Şek. 1).
Aksesuarların sipariş edilmesi
Aksesuar veya yedek parça satın almak için www.shop.philips.com/service
adresini ziyaret edin ya da Philips bayinize gidin. Aynı zamanda ülkenizdeki Philips
Müşteri Hizmet Merkezi ile iletişim kurabilirsiniz (iletişim bilgileri için dünya çapında
garanti kitapçığına başvurun).
Geri dönüştürme
- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir
(2012/19/EU). (Şek. 2)
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına
uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki
olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.
Garanti ve destek
Bilgi veya desteğe ihtiyaç duyarsanız, lütfen www.philips.com/support adresini
ziyaret edin veya dünya çapında garanti kitapçığını okuyun.
Tarif
Krep har
Bu tarif XL doğrayıcı ile hazırlanabilir. XL doğrayıcı bu ürün aralığının standart
aksesuarlarından değildir, ancak ekstra aksesuar olarak sipariş edilebilir.
Bkz. ‘Aksesuarların sipariş edilmesi’ bölümü.
Malzemeler
- 120 g bal
- 110 g kuru erik
1 Balıvekurueriğibuzdolabında,3°Csıcaklıktabirkaçsaatbekletin.
2 DoğrayıcıXLdoğrayıcıbıçakünitesiniXLdoğrayıcıhaznesinekoyun.
3 KuruerikleriXLdoğrayıcıhaznesinekoyunvebalıüzerlerinedökün.
4 İçindekuruerikolanhazneyibuzdolabında,3°Csıcaklıkta1saatbekletin.
5 XLdoğrayıcıkapağınıhazneninüzerinekoyunvemotorünitesinihazneye
yerleştirin.
6 Cihazenyüksekhızaulaşanakadartetikdüğmesiniitinvedoğrayıcıyıbu
hızda5saniyeçalıştırın.
-               
.  
AR
 
- ( 2012/19/EU)              
(2  )
-   .          
.           
-               
.  
AR
 
- ( 2012/19/EU)              
(2  )
-   .          
.           
-                 
.       
FA
تفایزاب
-                
(2 ) .( 2012/19/EU)
-               
               . 
.
-                 
.       
FA
تفایزاب
-                
(2 ) .( 2012/19/EU)
-               
               . 
.
4203.064.6092.2.C
1 2

Important Information

Register your product and get support at

www.philips.com/welcome

Philips Viva Collection HR2645

¿Necesitas ayuda?

Número de preguntas: 0

¿Tienes alguna pregunta sobre Philips Viva Collection HR2645 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí. Proporciona una descripción clara y completa de tu consulta. Cuantos más detallada sea tu consulta, más fácil será para otros Philips Viva Collection HR2645 propietarios responder adecuadamente a tu pregunta.

Ver el manual de Philips Viva Collection HR2645 aquí, gratis. Este manual pertenece a la categoría Batidoras y ha sido calificado por 1 personas con un promedio de 5.9 . Este manual está disponible en los siguientes idiomas: Español, Portugués, Inglés . ¿Tienes alguna pregunta sobre Philips Viva Collection HR2645 o necesitas ayuda? Haz tu pregunta aquí

Philips Viva Collection HR2645 especificaciones

General
Marca Philips
Modelo Viva Collection HR2645
Producto Batidora
EAN 8710103796206, 8710103796213
Idioma Español, Portugués, Inglés
Tipo de archivo PDF
Características
Vaso 1 L
Material
Material de la cuchilla Acero inoxidable
Diseño
Longitud del cable 1.2 m
País de origen Europa
Tipo Batidora de inmersión
Tazón extraíble Si
Color del producto Purple,White
Partes para lavavajillas Si
Eje desmontable Si
Adherencia suave Si
Desempeño
Capacidad del tazón 1 L
Número de velocidades -
Función de pulso No
Picahielos No
Picador extra grande Si
Turbo Si
Velocidad variable Si
Control de energía
Potencia 700 W
Voltaje de entrada AC 120 V
Frecuencia de entrada AC 60 Hz
Contenido del empaque
Número de cuchillas 2
Batidor Si
Contenido del paquete Balloon beater
mostrar más

Preguntas frecuentes

A continuación, encontrarás las preguntas más frecuentes sobre Philips Viva Collection HR2645.

¿No aparece tu pregunta? Haz tu pregunta aquí